7 STEEKSPEL IN DEN HOFVIJVER. R. Den Haag, 24 Juni 1895. De Burgemeester voornoemd^ (w. g.) ROEST. en liet kwam mij voor, dat in dit jaar- Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, Gelezen het adres, dd. 12 Februari jl. van het Bestuur der Veree- niging .,Die Haghe”, houdende verzoek om. ten behoeve van het geven van een waterfeest op den Hofvijver op 24 Juni e.k.. de vrije beschik king te erlangen over den Hofvijver en een gedeelte van den Langen Vijverberg, voorts de noodige gondels en bootjes, alsmede een vast houten vlot in den vijver te mogen brengen, en eindelijk op den Langen Vijverberg een houten schutting en eenige getimmerten voor tribune en ververschingslokalen te. mogen plaatsen; Brengen ter kennis van den adressant, dat zij niet kunnen mede werken tot de inwilliging van zijn verzoek, zooals het daar ligt. ’s-Gravenhage, 5/8 April 1895. Burgemeester en TV ethouders 'coornoemd. (w. g.) ROEST. De Secretaris, (w. g.) E. EVERS. He Burgemeester van ’s-Gravenhage. beschikkende op het onder dagteekening van 12 Februari jl. ingediend verzoek van het Bestuur der Vereeniging .,Die Haghe” om op 24 Juni a.s. in den Hofvijver een waterfeest, bestaande in gondeltocht. watertournooi en roeiwed- strijd. te mogen doen houden Gelet op de beschikking van Burgemeester en Wethouders, dd. 5/8 April 1895, Ag. n°. 2382. 3e afd. Geeft aan den adressant te kennen, dat zijn verzoek is afgewezen. ’s-Grayenhage, den 11 April 1895. Zeer zeker verwekten die afwijzende beschikkingen teleurstelling, boekje, bij de vermelding der feiten, en met dank aan allen, die aanvankelijk hunne zeer te waardeeren mede werking toezegden, als eene kleine vergoeding -de afbeelding van het steekspel, zooals het in den goeden ouden tijd op den Hofvijver werd gegeven, alleszins op haar plaats was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 159