1 40 DE VREDE VAN RIJSWIJK. Mémoires du due de Saint-Simon (éd. Chéruel et Regnier) cl. XVI biz. 368. 2) En wel na de inmenging van Bergen in Henegouwen door Bode wijk XIV. Zie Ranke, Englische G-eschichte. B. VI. bl. 216. rang opdaagde, wiens paspoort gesteld was ten name van M. de St. Arnould, docli die in werkelijkheid schijnt te zijn geweest de Abbé Morel, een, naar luid der mémoires van Saint-Simon, veelvuldig in geheime zendingen gebruikt diplomaat, die den roep had daarin meestal te slagen □ogenschijnlijk liep ditmaal de onderhandeling vruch teloos af; de franschm'an maakte een haastigen aftocht, daar de spaansche ministers te Brussel de lucht hadden gekregen van zijn verblijf en hij zijn leven niet veilig achtte maar in werkelijkheid had Lodewijk XIV een niet te versmaden voordeel behaald, want van nu aan waren er in de Republiek die wisten dat, niettegen staande de onderscheiding waarmede Jacob II en zijne gemalin aan het fransche hof behandeld werden, de erkenning van Willem III als koning van Engeland toch op den duur niet zou worden geweigerd, dat Frankrijk geneigd zoude zijn, ter wille van de Republiek aftezien van het bezit der Zuidelijke Nederlanden of althans daar eene .barrière” aan den Staat te verzekeren een denkbeeld dat in den toemnaligen oorlog ge rezen was 2), maar dat eerst in 1715 zou worden verwezenlijkt en eindelijk „last not least", dat op het sluiten van den vrede een voordeeliger handels- verdrag dan ooit te voren volgen zou. Weliswaar hingen al die toezeggingen vooralsnog eenvoudig in de lucht, maar het scheen genoeg zoo aan die fraaie uitzichten hiertelande bekendheid werd gegeven, om den ijver te doen bekoelen voor een oorlog,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 192