103 DE VREDE VAN RIJSWIJK. SPINOLA IN DEN HAAG. twee Spinola.” (Tres. rek. Het huis Nieuwburg bestaat reeds sedert lang niet meer. Zooals welbekend is, rezen na den dood van Willem III hooggaande twisten over het recht op zijne ■nalatenschap tusschen den frieschen tak van het Huis Nassau en den koning van Pruisen. Vele goederen, tot die nalatenschap behoorende, geraakten alstoen in verval. Ook het huis Nieuwburg deelde in dat lot. Bij de overeenkomst in 1732 omtrent de scheiding der nalatenschap getroffen, werd het den prins van Oranje teruggegeven, maar inmiddels schijnt het zoo te zijn verwaarloosd, dat daarna aan geen herstel meer te denken viel. In 1792 verdween het onder de hand des sloopers. Een destijds opgerichte gedenknaald wijst aan waar eens het gebouw verrees, dat aan den naam van Rijswijk een blijvende plaats heeft ver zekerd in de staatkundige geschiedenis van Europa. J. H. Hora Siccama. „Betaelt Steven Janszoon Boen de somme van zes en dertich ponden ter cause hy den tyt van acht weecke heeft gelogeerd ende met bedden ende anders geaccomodeert twee stalknechts van den Marquis van den Haag, 1608).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 256