124 LOUWERISGELD. van Simon van Leeuwen en Voorburg is gelegen de Tusschen ’s Gravenhage Hofstede „de Loo”. In het werk Batavia Illustrata Anno 1685 komt voor, dat „’t Huijs de Loo onder den Ambachte van Voorburg „legt, van hetwelk een edel Geslagt in Holland zijn „naam plagt te hebben; het was eertijds een Leen, nu „Allodiaal en heeft verscheidene Erfpagtrenten op „Huijzen en Landen in het Ambacht van Voorburg, „presis te betalen op St. Laurensdag, doch met last „van aan de deelgenoten kost en drank te verschaffen, ,,sodat het voor hen een vrolijke dag soude zijn”. Voor elke portie of te betalen aandeel, van 2 of 3 Stuivers, konden twee personen komen eten en drinken. In de „Beschrijvinge van ’s Gravenhage” door Gijs- bert de Gretser Anno 1711, is het bovenstaande ook vermeld en dat „’t zelve Huijs in den jaare 1664 voorliet meerendeel „vernieuwt is, met een cierlijke Tuijn en Warande, het „heeft ook een Boomgaard vol van ongemeene vruchten, „als ook een eijgen Laan van de Voorburgse Heer of „Rijweg af. tot aan het Huijs, en van daar weder „door de Haagse Polder of 's Graven veen, tot aan de „Bezuijdenhoutse Weg, bij het Haagsche Bosch, die „van den Hage naar Leijden strekt.” Wij kennen dezen weg onder de benaming van Loolaanachter het Huis ten Bosch ingaande, tot aan Voorburg. Tegenwoordig is het Huijs „de Loo” eene Hofstede, waarvan de Heer Mr. Joachim Jochems te ’s-Graven- hage eigenaar is. Volgens huurcontract van het jaar 1842 met 19 Bunders 74 Roeden en 78 Ellen land, zoomede dertig partijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 277