HET STADHUIS TE ’s-GRAVENHAGE. (1733-1739). 129 9 Tresoriers-rekening van A° 1667. Willem Francken Verschouw zes hondert negen ende vyftigh ponden over leverantie van Ryswycxse steen, kalck, tras. &c., tot het maken van een nieuwe Camer op 't Stadthuys ende elders blijckende alsvoeren J) vjelix Pieter Jansz. Cley, vierhondert seven en veertigh ponden over leverantie van tras, calck, steen, enz. tot het meute iverck op ’t stadthuys blyckende uts. dusiiijcxlvij Reyer prs voornt vier entseventigh ponden over tleggen van een Italiaensche vloer opt stadthuys, ende anders, blyckende als voorsIxxiiij Heyndrick Arentsz Schrap, sevenhondert ses ponden over gel. leverantie tot het nieuive werek aent stadthuys alhier blyckende enz. vij°vj Pieter Jorisz. Minne twee hondert ponden over ende ter goedervant coopen van witte ende andere marbersteenen tot het malen van de vloer int stadthuys blyckende als vooren ijc Leonard Haesbrouck mr. timmerman, seven hondert ponden over de helft van xiiij waervoor hij heeft aengenomen te leveren, ende maken het houtwerek van de nieuwe v treckcamer opt stadthuys vijc Aelbert de Vries, seshondert vier en twintigh ponden overt maken van verscheyde nieuwe glasen opt nieuwe werek aent stadthuys ende trepaneren van de oude, als anders, volgens ordonnantie vjcxxiiij Lucas Lunack mr. srynwercker, drie hondert zes ende tachtigh ponden over arbeytsloon ende leverantie van hout tot het nieuw werek vant stadthuys blyckende by ordonnantie en quit. iij°lxxxyj Dit „blijckende alsvoeren1’ slaat op de kwitantie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 282