144 nevens en breet i Politie, HET STADHUIS TE 's-GBAVENHAGE. (1 733 - - 1 739). Op de burgemeesterskamer volgde: liurgemeestervertrek-camer (thans de kamer van den Burgemeester). Deze localiteit, die waarschijnlijk vóór de verbouwing dienst deed als Secretarie werd versierd met een plafond geschilderd door Mattheus Terwesten waar voor hem den 30 Oct. 1736, 1000.werd uitbetaald. Zijne kwitantie bevat het volgende „Ten diensten van d’Edele Agtbaare Heeren Burge- meesteren van ’s-Graven Hage. In Haar Edele vertrek- Kamer geschilder!, by my M. Terwesten. .Een platfond, bestaande in een middelstuk „vier hoeken. Het middelstuk (lang twintig „sestien voeten): verheelt D’agtbaarheyd en „vergeselschap zynde met Minerva de Hemelsche plafond was komt voor het Raadhuis, en voorstelling van gewaarmerkt 1682. i) Zie post Tresoriers rek. bl. 134 hiervoren. -) Theodoras van der Schüer of Schuur, geb. te ’s-Gravenhage in 1628, overleden in 1705. Zie over hem: Archief voor Kunstgeschiedenis, Deel III 215; Deel IV. 85. 93. 99. 101-107. 124. 132. 137. 152. 166—169. 172. 173. 181. 183. 203. 205. 211. Deel V. 86—90. 138. 150. 156. 3) geb. te ’s-Gravenhage. in 1670, 4- 11 Juni 1757 leerling van W. Doedyns en D. Mytens. Zie over hem o.a. Kobus en de Rivecourt. bl. 23; v. d. Aa T 74; verder Houbraken; van Eynden en v. d. Willigen: Immerzeel; Kramm en Verwoert. Archief voor Kunstgeschiedenis Deel II 77: Deel IV 89. 93. 95. 103. 108. 110. 111, 139-142. 158. 167. 169. 173-177. 180. 205—207. 211. 219. Deel V. 90-93. 138, 140-143. 152. 153. zijn linkerhand de burgemeesterskamer, waarvan liet geschilderd door van der Schüer Dit onder n°. 5 der schilderijen aanwezig op wordt genoemd „eene zinnebeeldige het oog der gerechtigheid”, op paneel,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 297