152 1739). eene tamelijk com- HET STADHUIS TE ’s-GBAVEKHAGE. (1733 Hecht tegenover dit vertrek was de kamer van de concierge, waarvoor Oostliout o. a. een schoorsteenmantel van rood marmer leverde. Hij ontving daarvoor 45. Eene rekening van den meergenoemden Kalraet vermeldt o. a. .,op 15 Sept. 1734 een ornament bove ,,de deur van ’t buys van de consergie gesned. en „gestokef 12. „6 cromme lyste aen een schoorsteenmantel gestoke „tstuck 33 stuyversf 9. Verder komen wij aan de gevangenvertrekken, die na de verbouwing van 1733 menige verandering hebben ondergaan en thans sedert 1854 in eene tamelijk com- fortablen raadzaal is herschapen. Ten zuiden daarvan was vroeger de vertrekkamer van burgemeesteren, die zooals wij uit de rekeningen zagen, spoedig na 1733 in onbruik geraakte. Tot Augustus 1895 deed dit een en ander dienst voor de bureaux der Militie en Schutterij, terwijl een gedeelte voor bodenkamer is afgeschoten. Noch zuidelijker ging men voorheen met een stellen trap naar de bovenvertrekken. De marmer-versiering boven de deur der voormalige opgang draagt nog steeds het opschrift: Thesaurie, Verponding en Weeskamer. Op deze tweede verdieping vond men eertijds boven de Secretarie, de Prothocolkamer en boven het Schepensvertrek de kamer van de Secretarissen 2) naar welke men met een bijzonderen trap uit de Secretarie kon opklimmen. Meer zuidwaarts en boven de kamer van Schepenen 3) was de Justitie-kamer. Vervolgens boven burgemees- O Q Thans bureel van den Burg. Stand. 2) Thans bureel van den Wethouder van den B. S. 3) Thans Trouwzaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 305