178 HET HAAGSCHE HEEKEKBOEKJE VOOR 1715. placht te zijn met de betiteling van lijken, hoezeer hij met den tijd was meegegaan. Als een bewijs, dat hij voor de gelijkheid was, luidde de inschrijving der begrafenis eenvoudig: Jan Lodewijk Haganus van Wassenaar. Er waren drie burgemeesters, en aan de zeven schepenen was als achtste lid een parochiaan, van Scheveningen toegevoegd. Dit was sedert onheugelijke tijden de gewoonte, en de Scheveningers kenmerken zich door hunne veeljarige ambtsbekleeding. De eerste burgemeester want zoo luidde zijn titel was voor dit jaar Mr. Johan Dedel. wiens geslacht, reeds in de familie van Cats werkzaam en daaraan verwant, door verdienste tot hoog aanzien kwam en in onzen tijd geadeld werd. Dedel was in 1672 door den Prins in de regeering gebracht en overleed, na onafgebroken daarin zitting gehad te hebben in 1715, het jaar, waarover ons boekje liep. Hij is niet het eenige voorbeeld eener lange ambts bekleeding regeeringsleden vielen zelden uitsoms werden zij tot andere betrekkingen geroepen, maar het was een spreekwoord: Eens burgemeester blijft burgemeester. Wat er nog soms moge uitgelekt zijn van vreemde dingen, die een ..electie’’ voorafgingen, de keurdag bracht zelden verrassingen mede en de organisatie was van zoodanigen aard, dat de herbe noeming niet afhing van den wuften zin, dien de tijdelijke belangstelling in openbare aangelegenheden opwekt. De Heeren maakten, alles in goede harmo nie”, een dubbeltal op en de Stadhouder of de Staten deden de keuze. Wie zulke regeeringslijsten leest, moet bemerken, dat hij zich in een kring beweegt, die zekere besten-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 331