HET HAAGSCHE HEEREKBOEKJE VOOR 1715 189’ Kourakin vertegenwoordigde het tot eene ontzettende macht aangroeiende Rusland, de baron von Heems den Duitschen Keizer: Graaf de Tarocca toonde nog veel van den luister der Portugeesche monarchie, die sterk verminderde, en Lord Cadogan was de afgezant van Engeland. De koningen van Zweden, van Polen en van Spanje hadden hier hunne envoyés, en het nieuwe koninkrijk Pruissen had zijn vertegenwoordiger gevestigd in het Oude Hof, thans het koninklijk paleis,, tot hartzeer der vrienden van het Huis van Oranje, thans vertegenwoordigd door een driejarig kind. Dat er nog vijftien kleinere diplomaten waren, waarvan enkelen met den bescheiden titel van Agent, zij hier tot volledigheid opgeteekend. Voor de meeste dezer heeren waren de tijden der gewichtigheid voorbij. De vertegenwoordigers der Katholieke Staten hadden door de exterritorialiteit hunner hotels nog een uit- gebreiden invloed van bijzonderen aard. Volgens het internationaal recht konden zij hunnen godsdienst naar den hun eigen kerkvorm uitoefenen in hunne hotels en daarbij, als eene openbare handeling, iedereen tot deelneming toelaten. Hiervan werd veel gebruik ge maakt, niet zoozeer of uitsluitend door Haagsche Katholieken, die hunne bidplaatsen hadden, maar door zoodanige bewoners van het platteland, die geen eigen kerkhuis in hunne parochie bezaten. De geschiedenis dezer gemeente leert, dat in deze behoefte gedurende de latere jaren der achttiende eeuw werd voorzien, want de sporen van hetgeen de een ijver en de ander onverdraagzaamheid noemde, zijn gemakkelijk te ont dekken, en dit baart te minder verwondering, als men weet, dat omtrent de helft der landelijke bevolking, buiten de „kom” der dorpen aan de Oude kerk ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 342