227 EENE EPIDEMIE IN DE 16e EEUW. zijn 1) Haraeus „Annales Brabantiae”. T.I p. 581. 2) Ludeking p. 493. 3) Haeser p. 330. Max Rooses stelt evenwel den dag van zijn overlijden tusschen 13 Juli en 16 September 1530 Zie Elseviers Maand schrift afl. 7. „De Meesterstukken der VI. School in den Louvre”. 4) Evenals op vele andere plaatsen, werden ook te Antwerpen processies ingesteld, waarvan er nog jaarlijks een op 29 September plaats vindt en bekend is onder den naam van „Procession de la Suette. Zie Broeckx Histoire de la médecine beige p. 54. 5» Een oud Arast. geslacht. H. S. uitgegeven door J. G-. Frederiks in de Heraldieke Bibliotheek J. B. Rietstap. N. R. dl. I p. 101. Holland en de zuidelijke Nederlanden brak zij vier weken later uit dan te Hamburg. Van Keulen, door liet land van Gulik en Cleef, was zij het Oversticht binnengedrongen. Antwerpen schijnt vreeselijk geteisterd te zijn, want in een kroniek van Brabant leest men, dat om streeks St. Michiel (29 September) in de stad zelve binnen drie of vier dagen 4 a 500 lijders stierven. Dat het getal slachtoffers buitengewoon groot was, blijkt tevens uit een schrijven, dat Jacob Gastricus, die deze epidemie als geneesheer te Antwerpen mêe maakte, aan zijn collega's te Gent richtte, en waarin hij mededeelt, dat een bijna ongelooflijk aantal menschen in de eerste 24 uren aan de ziekte overleed z). Onder de slachtoffers wordt ook de beroemde schilder Quentin Massys genoemd 3). Vele kooplieden ontvluchtten de besmette stad, maar de ziekte reeds onder de leden hebbende, bleven velen onder weg op wagens en in herbergen dood. 4) Nog verhaalt Jan Oom Jansz., die in latere jaren schepen en raad van Amsterdam werd en in 1529 te Leuven ter schole ging, over het heerschen der ziekte aldaar het navolgende5) ,,ende doe ick daer woonde, soo was daer de Sweetende sieckte, die seer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 381