252 DB. TH. CH. 1. WIJNMALEN. steeds in beslag en tot laat in den nacht zat hij voor zijn schrijftafel. Ontspanning gunde hij zich weinig, tot wandelingen moest hij gedwongen worden door vrienden of huisgenooten, aan kunst en natuur offerde hij weinig, aan de eerste pas in later jaren. Evenals zijn voorganger paarde hij aan degelijke kennis groote vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Zich te onderhouden niet geestverwanten of belangstellenden in Jndië was zijn grootste genot. Politieke belangen konden hem ver meeslepen, ja in tijden van verkiezingen ging hij geheel op in den strijd der partijen. Ondanks zijn beslist standpunt had hij groote waardeering voor anderen en nimmer bejegende hij een tegenstander onheusch. Op de boekerij was hij met de meeste ambte naren op vriendschappelijke!! voet en ging vertrouwelijk met hen om. Zijn leus was, dat men aan zulk een inrichting elkander te veel noodig had om in onvrede te leven. Tegenover vreemden was hij hoffelijk. Vrolijk van aard, opgewekt en goedlachs, wat men opper vlakkig niet zou vermoeden, gemakkelijk werkend ver toonde hij geen stroeven ernst, al streefde hij steeds naar nieuwe doeleinden, waarbij vele en groote teleur stellingen niet ontbraken. Zijn goed, te goed vertrouwen in anderen speelde hem soms leelijke parten, doch een zekere ijdelheid hielp telkens over den tegenspoed heen. Hij behield lust in bet leven, werd niet ontmoedigd totdat zijn laatste ziekte intrad. Dr. W. was een matig man, tusschen het ontbijt en den maaltijd te 6 ure ge bruikte hij niets, wijn en tabak waren hem vreemd, prikkels zocht hij niet, in den huiselijken kring leefde hij eenvoudig meestal vervuld met plannen voor de toekomst. Hij zag tegen niets op. Aan hoevele takken van wetenschap heeft hij zich niet gewijd, aan hoeveel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 407