263 COBN. CZ. JOL JUNIOR. Nu TER AANVULLING van mijn artikel „Het van Wassenaer Gedenkteeken in de St. Jacobskerk (Jaarboekje 1895) kan nog worden medegedeeld, dat Dr. A. Bredius in zijn bio graphic over de’ schildersfamilie Monincx in de 4e afl. van Oud-Holland, jaargang 1889 zegt, dat de mis kende schilder Cornell’sMonincx de eigenlijke ont werper van het Wassenaer Monument is geweest; en dat de beeldhouwer Bartholomeus Eggers het slechts in marmer naar Monincx’ modellen heeft uitgevoerd. H. hen, wier huwelijk op het stadhuis gesloten werd dit kerkeboek heeft op den 3 September 1653: Cornells Cornelissen Jol, van A., oud 26, Capiteyn te waeter, geen ouders hebbende wonen de in de Haerlemmer straet; en Tryntjen Fre- rycks, van A., 19 jaar, geassist. met IJbel Aerts, hare moeder, wonende bij de Nieuwebrugh. [Beiden schrijven heel goed.] is de bruidegom omstreeks 1627 te Amst, geboren en gereformeerd gedoopt. Het eenige dat hem eenigszins kan aangaan, tusschen 1626 en 1628, is eene doopbediening in de Oude kerk, den 20 July 1628: Cornells Cornelisz., schipper en Ael Jans [brochten] Cornelis. Getuigen Simon Diericx en Neel Barents. De identiteit is vrij onzeker. Houtebeen schijnt hier gehuwd aangekomen te zijn. J. G. F.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 418