r x T X ae~ MINISTERIE VAN OORLOG. XXXIX Panthaleon Baron van Eek. Eerste Afdeeling Secretariaat. Hoofd, Referendaris Mr. H. G. P. de Bruyn. Tweede Afdeeling Generale Staf. Hoofd, Majoor F. H. A. Sabron. Derde Afdeeling Personeel. Hoofd, Referendaris II. E. Kleyn. Vierde Afdeeling Artillerie. Hoofd, Majoor W. F. Ridder v. Rappard. Vijfde Afdeeling Genie. Hoofd, Luit-Kol. F. M. van Zesde Afdeeling Intendance. Hoofd, Kapt. Intendant .1. F. de Meester. Zevende Afdeeling Militie en Schutterij. Hoofd, Referendaris F. E. L. A. Abel. Achtste Afdeeling Comptabiliteit. Hoofd, Luit. Kol. Int. F. A. Thomése. Bureau Secretarie indices en archieven. Hoofd, Hoofd-Commies II. van Dam. Minister, Gep. Luit.-Generaal C. D. II. Schneider. Audiëntie Donderdags 1 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J A. Kramer. Adj. van den Min., A. J. Doorman, Kap. van de Genie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 48