CAERTE VAN DE STRAET WEGH SOO DIE GEMAECKT IS VAN DEN HAGE TOT AEN t ZEE STRANG. I Id I 4**u fa g-—- s t rX^^^£^^58^4 S CJÏÊ VEN IN GH Yl I T I D UYNEN END E D E HOE Vertoont I G Rjo ND EN D E - Constanter. Ed. Mo. HEEREN, De Eerfteende Andre Raeden endeM" van de Reeckeninge der DomeynenvandeEd:Gro:Mo:Heeren Staten van Hoi.lant en Westvrieslant, NANNING van FOOREEST, PAULUS TEDINGH BERCKHOUT, GERARD PAUW, JACOB de WIT, Mr WILHEM van NIEVPOORT, Rentemeeftervan deDomeynevanNoorthollant, VVE R T °N T mr— I zn ten ?'.’e j eleven. -a- R Il/w/Zw Haga, Patrium decut meutn Nil amhigendum eft, an cui mortalium j In hanc pedibus iturus eftftntentiam. De Ed: Achtb: Heeren Schouten Burgemeeflren van’s Graven-Ha^e QUINTYN de VEER. WILHEM vander DOES. JACOB vander DOES* If JOHANNES van BANCHEM. H A Lfoo U Ed. Mo; ende E. AA. hadde goet gevonden te doen maken een H _/jk.Straetwegh van de Noordt Valbruggevan den Hacge af, naer.endoor H fep metcenNoord Weften ftormwindtdat rot Scheveninghen het Zee Duyn H Schevening, tot aen het Zeeftrang; ende nae verfcheyde Oculaire infpeftien by aldaer merckelijck quam af te fpoelen, daerdpor t van de Tee af wel drie Roe- |g IteJ. --K-. H U Ed. Mo.' en E. A A. ghedaenomme dit werck foodanigh te maecken dat het den heeft verlooren van het vafte Duyn overfulckx by vele onkundighe men- |j Zee Duyn door de flagh van’t water hadde door gebrooke (dat Godt ver- jjjgbuyten forg van eenige fwarigheden foude zijn,is go?t gevonden de felve weg fchen fwaerigheydt werde ghemaeckt, dat by aldien het Zee-duyn t eynde de hoede) ’twater niet ten halve-wegen het Dorp hadde konnen komen, dan a* 0 als hierin de Kaerte aengewefen ontrent dehooge Klift, foo veelhoogher te y Straetwegh hadde koomen doorte breecken, door de gheweldighen flagh van p alleen door ’t geweldig aenwaeyen van den wint, en van daer tot dehoo-B H legghen als op de eynde aen wederzydefoo by het Dorp van Schcveningh het water ’t felve de ftraetwegh langhs foude gheloopen hebben naer den ge Klift ofte Ronte, noch wel feve voeten rijft j So dat by aldien’t water It als daer het Tolhuys ftaet tot dien eynde doen applanceren ende weghgra-Hagc, en alfoo het Landt onder water ghefet hebben. Om welcke redenen en I? daer overquam te loopen.g^.. ZljJ^.. l,k. i,/ ven vele hooge Duynen ende Nollen; foo is dit felve werck eerft begonnen op contrarie bewijs ick goet gedacht heb, U E. Mo. en E. A A. dit werck op tedra- al eenige voeten hoog’t water overheen ftelpen, P den zi. Auguftides jaers 1663. en op den eerften Mey des jaers 1664. foo ver- gen, en daer van uyt te gheven defe Caertewaer by vertoont wert hóe hoogh ïi niette forgén is om eenige Iwarigheyt te verwachten. Waermede blyve g dcgebragt.dat de ftraet was ghemaeckt tot aen het Dorp voorfchreve en foo p de Duynen, en Sanden en Nollen hebben gelegen in de Rayingevande Straet- 0 P voorts volbraght met den gevolghe van dien- Ende nae dat op den vijfden De- wegh en anders voor’t maken en doorgraven van dien, als oock de plattegront B Eu. MO. en E. A. A. S<t cember des laers 1665. het water ofte Vloet van de Zee foo hoogh Wasgherc- ij Caert, hoe de felve wegh van den Haghe af tot het Dorp voorfz is rayende, en r vt j n. j- j o_i L— oock een Propbijl van dien hoe hoog de felve Straet is rijfende en dalende tot aen het Zee-ftrangh toe; waer by blijekt en aenghewefen wort, dat indien het END i o o G GRAÉFLÏGHEYTS ENDE; a en hoe 2e 2ycl A -- L® -t-w 1 F Smut -van- De van C amis fijn Clingen van V. .etr Onderd: Dien: J. v. Swiet»n, Lantmeter. -fierT' t heeren Jfuys verb "de fratt leg fit is fang. roUruy^ ^af -y^--yi 51rd c t ---<<■?-- y. He ftratt veyh <310 --0 Slieten D,eiti3 time ter. r'a%&.>an be ‘>S“. firatt lettn.Rhynl* '.OOyu aebraj/'t by Jfih-Vromvjau, tijdt te Mart, Vw Pad was vat tt jachttn daerom viel 'f hardt /s‘t qualick overdocht? Nu is t wel tens foo hardten daerom volt het facht oolite vanbe Stiver a-en het I)arg De Heer ■^*-= X’oord I’albruggc af tot De platte Gronbt Caert m-fl am A. JynJe 2e Noord vafbrugge B. it de Oude, wegh foo die gelegen tor. C is Ltngh tot D. is de nieuwe Straet. wgh door de CPuynen. gcm.a.ek.t tot Dis fangh tot E- fynde t 'Dorp foo .32^ fSrr-'-r^— '^-s- w. s rfr!.f - - -- aen— Sof- Comt voor 'be jantfc tenon rani Gemeten a guy It ea yetuclenr ^o'Sr JJoh.in In sG R A BN - H A O E Gedruckt by Johannes Ramm aZitn, Boecken Conftdr uckcr woonende onder dcUlcboomen te gen over dcNicuwciuveni64/. 'q hooghte is the leg "L her 2orp V-****-« ?yt Zciereru^i vea, B. van. B. van. C an. D lime gji£L£.ylc.cJLt--rrttf- ZV yVoe Schala rot het meetat vtnle (tftojkte ofte ri:fm en Gotten ranie Strut Soft Joo veel jraoter is ab te Sthael tot het. meeten variie lenoh te is jeiam am batmen aheen 'oa?erjcheyt van^e hcejthte -fouie lotmen marlen t .~\eori ayutt>a i-an s ataeren Ji'ae^c ij GRAEFLIGHEYTS DlJXNjEN E^^ILDERNis1s&' I "èt Rooying varQe Straet wegh foo "èie ^exTiaekt is, als '\i‘i varièen. Düstde tot non JLoeee Voeten o heef, tn3t nu, htfraot og boee roièe breete, is Lut^h a. - 3<>7-o i wvi icvc weien lijn ju u«c uy atuicu i water Satis novel Jrobabitur Stratum'Uice :4 geen Dijcken hier in’c Lant foude zijnof foude |f Quicunquefana mentis autpedis Pedes water overheen ftelpen, foo dat voor het voorfz^ Hiefafelaftltadiumfedistulit, It Padwrdtaenyefunmetytud en quade oeyen; De meefle nietteminvertrouw ickhebben 'tlief, •|j| Een Steentje in de weeyh is quaed voor Exterooyen Maer Steentjes in den Weyh is aUemnns gerief. tot ,yr k,ruyiL ranTe 'Ti van Zcheyemngl E N D E Strangh Caer ^oe :T> is ran het a* r Xoord Valbrugh Jle^hte l—4- vont or^UHa.-rü b.vsm ru» -I iu rdfant. I 1 \Ztrary

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 3