2 zoo dikwijls als zulks noodig Tot eereleden kunnen alleen zij benoemd worden, die zich, of in hun werkkring, of door hun wetenschappelijk en arbeid, in verband met het doel der vereeniging, buitengewoon onder scheiden of onderscheiden hebben. Donateurs en donatrices zijn zij, die jaarlijks eene som van meer dan vijf gulden, of het vijfvoud daarvan in eens, aan de vereeniging schenken. De werkende en buitengewone leden betalen eene contributie van vijf gulden ’sjaars, te betalen in het begin van het jaar. Art. 4. Het bestuur bestaat uit negen leden, door en uit de werkende leden te kiezen, bij meerderheid van stemmen. Het kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, en zoo dit wenschelijk blijkt een onder-voor- zitter, een 2en secretaris en een boekbewaarder. Het bestuur bestaat voor de eerste maal na deze wijziging der statuten uit de thans fungeerende bestuurders, en drie door de werkende leden te kiezen bestuurders. Art. 5. De leden van het bestuur worden gekozen voor zes jaren. Om de twee jaren treedt een derde der bestuursleden af, volgens rooster. Élk lid is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding van bestuursleden na deze wijziging in de statuten heeft plaats in '1899. Art. 6. Het bestuur vergadert zal zijn. Behalve de noodzakelijke uitgaven, en die welke tot dekking der kosten voor het uitgeven der geschriften der vereeniging dienen, is het bestuur bevoegd, handschriften of documenten aan te koopen, die voor het doel der vereeniging nuttig kunnen zijn. Art. 7. De geschriften dei’ werkende leden, voor zoover zij daartoe geschikt zijn, dit ter beoordeeling van het bestuur, zullen voorloopig geplaatst worden in het Haagsch Jaarboekje, wanneer dit tot orgaan van de vereeniging is aangenomen. Art. 8. Behalve het archief der vereeniging, en zaken die daartoe minder geschikt zijn, zullen voorwerpen door aankoop of geschenk verkregen, in bruikleen afgestaan worden aan het Gemeente-museum van ’s-Gravenhage. Art. 9. De in Art. 3 opgenoemde personen krijgen ieder een exemplaar van de door de vereeniging uitgegeven werken van het tijdstip af van hun lidmaatschap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 102