54 deze wijze verkregen wordt den grondslag moet vormen, waarop het Adresboek moet worden opgetrokken. Daar de bewerking dier 100 deelen door de leden der Commissie- niet kon worden ter hand genomen en het daarenboven voor eene- systematische bewerking raadzaam is. dat dit door een of meer per sonen geschiedt, die zich geheel aan dit werk kunnen wijden, werd door de benoeming van iemand, die zich daarmede bezig houdt, in een directe behoefte voorzien. Het jongemensch, hetwelk met ijver gedurende een half jaar op het Rijksarchief heeft gewerkt, legde evenwel, aan het einde van het vorige jaar de pen neer. Dank het door U genomen besluit om der Commissie eene subsidie van 250.toe te staan, konden door ons in het begin van dit jaar twee personen worden aangesteld, die zijn arbeid opvatten. Hetzij mij vergund den dank der Commissie te Getuigen voor dat besluit, waardoor wij in staat gesteld werden het groote werk een flinke schrede voorwaarts te brengen. Voor de vacante betrekking werd door ons de voorkeur gegeven aan vrouw’elijke hulp. Op eene aanvraag in de bladen meldden zich. 73 sollicitanten aan uit deze werd door het Bestuur eene keuze ge daan. De beide Dames, die zich het ontcijferen van het oude schrift spoedig eigen hebben gemaakt en die met buitengewonen ijver en lust zich aan hare taak wijden, voldoen in alle opzichten aan de ge stelde verwachtingen. De Secretaris der Commissie had zich voorgesteld dagelijks per soonlijk toezicht op dezen arbeid te houden en te dien einde gewenscht de vergunning te erlangen de transportregisters te zijnen huize te- doen bewerken. Dat verzoek werd echter van Regeeringswege niet ingewilligd. Daarentegen werd door den heer algemeen Rijksarchivaris. een werkkamer in het Rijks-archieflocaal op Bleijenburg welwillend ter beschikking van onze vrouwelijke ambtenaren gesteld. De Secretaris- is zoodoende toch eenigszins in de gelegenheid zich dagelijks van den gang van den arbeid op de hoogte te houden, voor den aanvang en na afloop van zijn eigen ambtelijken dienst. In aansluiting met het werk van Wasch worden nu de jaren 1640—1650 en 1660-1670 bewerkt. Mij voorstellende om. als er 10 jaren zullen bewerkt zijn U een uitvoerig verslag daarvan aan te bieden, kan ik nu reeds mededeelen dat het resultaat niet onbelangrijk zal zijn, daar de Transportregisters rijke gegevens bevatten voor de geschiedenis van den Haag en zijne bewoners en tevens belangrijke bijzonderheden behelzen voor de topographische kennis van de stad. Van de laatstelijk nieuw benoemde leden dezer Commissie hebben er drie bedankt, zoodat alleen de heeren Caland, van Meeteren Brouwer en van Nieukerken waren toegetreden. Bij de verdere verdeeling van werkzaamheden in de vergadering van 4 Juli verklaarde de heer van der Burgh zich bereid de Molen-, Nobel- en Juffrouw Idastraat tot het terrein van zijne werkzaamheden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 154