56 Mr. Goekoop had van negen perceel en de koopbrieven bewerkt nl. het paleis van den 'Prins von Wied, hoek Voorhout en Prinsesse- gracht (gebouwd door den griffier Busero), de buitenplaats Hoogwerf onder Loosduinen en het adellijk huis Westerbeek. benevens de huizen Kneuterdijk 4fl, Riviervischmarkt 4. Groenmarkt 27. St. Jacobsstraat (5, Amsterdamsche Veerkade 27 en Kerkplein no. 2 en 3, terwijl de secretaris van zes woonhuizen de oude titels had beschreven, nl. het perceel Voorhout 44 (Huygenshuis), Raamstraat 47 (woning van Simon Stevin), West-Einde hoek Breestraat (woning van Hieronimus van Alphen, nu Gymnasium, waarin na 1840 de Maatschappij van Schoone Kunsten eenige jaren is gevestigd geweest), Koordeinde 29 (woning van Pieter Stalpaert van der Wiel, burgemeester van den Haag, wiens zoon Johan Stalpaert van der Wiel de eerste professor anatomico- chirurgicus alhier was). Hooge Nieuwstraat 20 en Plaats 7. Enkele Heeren hadden schriftelijk eenige mededeel ingen gedaan. Zoo werd doof den Heer Van Meeteren Brouwer in eene missive verklaard „steeds in het belang der zaak werkzaam te zijn en met ernst in deze richting werkzaam te zullen blijven.” Van den heer De Baan ontvingen wij de mededeeling dat hij naar enkele gebouwen te Scheveningen z. o. de oude Protestantsche kerk, de vroegere Katholieke kerk, het oude weeshuis, benevens eene par ticuliere woning in de Keizerstraat, onderzoek had gedaan, maar er niet in geslaagd was inzage van koopbrieven te krijgen. Hoewel de heer De Baan zich van zijne bemoeiingen te dier zake niet veel resultaat voorstelt, zoo zal hij toch trachten waar de gelegenheid voorkomt tot ons doel mede te werken. De heer Van der Burgh deelde nog mede „dat hij steeds in het belang van de zaak werkzaam blijft.” De heer Jeltes berichtte dat hij om gezondheidsredenen voor zijn lidmaatschap bedankte. Besloten werd in deze vergadering, waarin wegens de onvoltallig- heid der leden geen besprekingen van eenig belang plaats vonden, binnen korten tijd opnieuw de leden uit te noodigen. hetzij mondeling of schriftelijk, verslag van hunne werkzaamheden uit te brengen, en tevens nogmaals het aantal leden uit te breiden. Benoemd werden de heeren M. M. Couvée en H. J. P. J. Versteeg Meulemans. candt. notaris te Scheveningen, terwijl de heer Servaas van Rooijen uit- genoodigd werd twee heeren buiten de Vereeniging tot medewerking uit te noodigen, die in dit geval tot correspondeerende leden van „die Haghe” zouden kunnen worden benoemd. Daar de heer Couvée het lidmaatschap heeft aanvaard, bestaat de Commissie op het oogenblik uit de heeren: A. JServaas van Rooijen. Eere-Voorzitter, Mr. A. E. H. Goekoop. Voorzitter, H. E. de Baan. P. J. van der Burgh. Fred. Galand, M. M. Couvée. W. C. van Dusseldorp. L. H. de Grijs, W. D. J. van Meeteren Brouwer, J. J. van Nieukerken, J. A. Royer, A. J. H. van Rijn. D. H. Senator en Th. Morren, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 156