43 NAAR AANLEIDING VAN HET 25-JAKIG BESTAAN, ENZ. de Het was een indrukwekkende plechtigheid, zooals daar de herdenking van het 20-jarig bestaan der school plaats had, te midden eener schare van oud en jong, mannen en vrouwen uit den aanzienlijken zoowel als uit den werkmansstand; allen blijkbaar vervuld van het heugelijk feit, ’t welk achtereenvolgens in toespraken van den voorzitter, een der oudleerlingen, een ver tegenwoordiger van werklieden en den directeur werd herdacht. Bleek de heer Godon diep getroffen door het bovengemelde blijk van erkentelijkheid jegens de school en van waardeering zijner verdiensten, hem door een Commissie uit de Oudleerlingen aangeboden, ook ik mocht dien dag ruim mijn deel ontvangen van de erkentelijkheid der leerlingen, der oudleerlingen en in een kostbaar aandenken, ook persoonlijk van het Bestuur. Natuurlijk werd een en ander niet aanvaard zonder openlijke erkenning der verdiensten van andere Bestuursleden, Leeraren en Onderwijzerszonder wier ijverige medewerking de verkregen resultaten niet denk baar zouden zijn. En welk een rij van verdienstelijke mannen deze vormen, om zich daarvan te overtuigen, heeft men slechts de namenrijen op Bijlage III en IV in te zien. Maar het is nu eenmaal traditionneel, bij gelegenheden als deze in het hoofd eener corporatie tevens de leden te eeren; en, met welk een algemeene instemming dit hier geschiedde, bleek uit het herhaald daverend applaus, waarmee voormelde onderscheidingen gepaard gingen niet ’t minst toen daarbij herinnerd werd aan de wijze, waarop ’s Lands regeering hierin was voorgegaan, door de benoeming van den Voorzitter tot ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw. Toen de plechtigheid was afgeloopen, werd de eerewijn geschonken, waarbij het niet ontbrak aan geestdriftige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 226