48 teeken- van leden-deel- van den Waterstaat NAAR AANLEIDING VAN HET 25-JARIG BESTAAN, ENZ. niettegenstaande zij op die van 1885 zulke mooie onderscheidingen verwierf. De reden hiervan ligt in de onmogelijkheid om een ambachtsschool met practisch onderwijs, in de resultaten hiervan op een tentoonstelling daarbuiten naar behooren te doen uitkomen. Reeds de jaarlijksche tentoonstellingen in de school zelve zijn op dat punt onvolledig, doordat de meest sprekende werk stukken gewoonlijk een bestemming erlangen, welke ze lang te bewaren. Daarom is onze school eiken van 1012 en van 24, uitgezonderd ’s Zaterdags, het publiek toegankelijk gesteld. van het lager- en het en 2e Kamer der Staten van het onderzoek naar de belet dag voor Hoeveel gebruik daarvan al is gemaakt, blijkt uit ons Bezoekersboek, getuige het navolgende uittreksel daarvan a. Op verschillende tijdstippen bezoeken Leden der Commissie van oprichting en hebbers der school; Autoriteiten op het gebied middelbaar onderwijs enkele leden van de le Generaal dito van den Gemeenteraad; Bestuursleden, directeuren, leeraren en onderwijzers van andere ambachtsscholen, waaronder collectieve be zoeken; evenals die van de Commissie der Maatsch. tot bevordering der bouw kunst, in zake het ambachtsonderwijs (1885) Leden der Nederlandsche Vereeniging van onderwijzers (1888); Leden der Commissie vakopleiding alhier (1893); Leden der examen-commissies (1889 91). Voorts bezoeken van:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 231