56 NAAK AANLEIDING VAN HET 25-JAKIG BESTAAN, ENZ. Ambachtsschool ook dienstbaar te maken aan de op leiding in ambachten, die wegens het te gering aantal leerlingen niet practisch in de school te onderwijzen zijn, weinig effect gehad. Vergelijkt men deze lijn met de lijn a van af 1891, dan springt duidelijk in ’t oog dat de ouders en verzorgers hunne kinderen en pupillen den eersten leertijd liever geheel aan de school dan ten deele aan de werkplaats toe vertrouwen. Onderaan Bijlage V B heb ik nog een strook C ge voegd, waarvan de lijn k de getallen der leerlingen aangeeft, die telken jare onze school verlieten zonder den geheelen driejarigen cursus te hebben doorloopen terwijl de lijn l laat zien, hoeveel leerlingen telken jare de school met getuigschrift van wel volbrachten leertijd verlieten. Het totaal van dezen is thans 365. Aan het eerst komende jaarverslag der school zal een lijst van dezen worden toegevoegd, inhoudende een opgaaf van: de leerlingen, die van 1877—97 de school met ge tuigschrift hebben verlaten voor welke leervakken zij dit getuigschrift verwierven; in welke hoedanigheid zij na het verlaten der school de beoefening van hun vak voortzett’en wat zij tot dusver geworden zijn. Deze opgaven raadplegende, zal men zien, dat de bewering van sommigen, als zou de Ambachtsschool niet op de vorming van werklieden, maar meer op die van opzichters en teekenaars aanleggen, onjuist is. Iets anders is dat uit de beste leerlingen der school later opzichters en bazen, ja zelfs architecten en kunstindu- strieelen groeien. Neemt men nu hierbij in aanmerking wat reeds op bladz. 2628 over deze kwestie is gezegd voorts dat uit den aard der zaak onder de hier opgesomde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 239