57 NAAK AANLEIDING VAN HET 25-JARIG BESTAAN, ENZ. J) In het Stamboek” der school staan thans 1633 leerlingen ingeschre ven, waarvan nog 216 de school bezoeken; alzoo 1419 365 1054. 2) Zoo dacht zeker ook de steller dezer advertentie er over: .jBij een Timmerman wordt plaatsing gevraagd voor een 12-jarigen Jongen, {een jaar op de Ambachtsschool geweest}" maar hij had een jongen van minstens 13-jarigen leeftijd moeten vragen, omdat de Ambachtsschool geen leerlingen jonger dan 12 jaar toelaat. 365 leerlingen in de eerste plaats die „besten” moeten schuilen, dat onze Ambachtsschool tot heden boven dien door ruim 1000 leerlingen werd bezocht, dat onder laatstgenoemden, weder uit den aard der zaak, de percentage van hen, die werkman teerden en bleven. ’t grootst is, dan moet de onjuistheid van voor melde bewering nog duidelijker in ’t oog springen. Wie uit de betrekkelijk geringe klimming van lijn Z, vergeleken met lijn a, zou willen opmaken, dat het algemeene resultaat van het gegeven onderwijs te wen- schen overlaat, dien moet ik nog doen opmerken, dat dit resultaat beter zou uitgedrukt worden door een lijn, welke het midden houdt tusschen a en l, 1°. omdat mag worden aangenomen dat elke leerling, die minstens één jaar het onderwijs der school heeft gevolgd, daarvan reeds vruchten wegdraagt, al waren ’t alleen maar die eener eerste ontbolstering 2) 2°. omdat het herhaaldelijk is vóórgekomen dat leerlingen reeds na 2-jarigen leertijd kans zagen op grond van het geleerde aan den werk bank of de teekentafel te komen; 3°. omdat er ook leerlingen zijn, die ofschoon zij niet voor het getuig schrift van de school in aanmerking konden komen, toch den vollen driejarigen cursus doormaakten. Een en ander gelieve men tevens te bedenken bij het vergelijken van de lijnen a en h op Bijlage IV A, met die van a en l voornoemd. Deelt men de totalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 240