91 HET SPREKENDE DEN HAAG. Forum Piscarium. Vis-merckt. Mijne linden bezong toen ik i) Dubbele zuilenrij. Hierheen, hierheen den Haag, als ge prijs stelt op fijne gerechten Wilt ge uitmuntende visch, kom dan daaglijks hierheen. Want te vergeefs zoudt gij u naar Scheveningen begeven Hier, hier ver van het strand, komt ge veel beter te land. Via Flandrorum. Vlamingh-straet. Zal dan voor België nooit, de dag der bevrijding verrijzen, Waarop zij zich met ons, hare verwanten vereent. Nu ben ik slechts in naam een vriend van haar en een broeder. Reik mij de rechterhand en 's Gravenhaag wordt uw deel. Prima sire Anterior Sylva. Voor-hout. ’k Heb het verdragen voorheen, dat een Zangermet kleine talenten een Stoa nog was. Daar ik de beste ben, ben ik alzoo geheeten, Wijl Vena in ’t Latijn ons „ader-’ toch beduidt. Forum porcarium. Verckens-merckt. Niet betreur ik het vriend, dat mijn naam zoo weinig in tel is. Wel dat hij maar alleen, toegepast wordt op mij. Wie toch de streken kent, van beurs en van markt, moet erkennen, Thans doet haast elke markt, varkens en zwijnen ons zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 276