131 AKIJ VAN DER SPÜIJ. (w. VAN DER SPÜIJ. Inmiddels had v. d. S. ook den titel gekregen van Directeur der particuliere Domeinen van Koning Willem II.-’ In deze betrekking werd hij. na den dood des Konings, gecontinueerd door Diens Weduwe Anna Paulowna. Na 1851 vinden wij geene registers meer van zijne Zooals uit een, in de meergemelde portefeuille aan wezigen, aan de Hr. van Rappard, in 1863, door v. d. Spuij geschreven brief blijkt, heeft deze ook eene beschrijving van Zorgvliet opgesteld. Die beschrijving is echter niet te vinden. Wellicht is zij vernietigd; wellicht berust zij te Weimar. Wij weten het niet. Het Archief op Zorgvliet bevat geene andere docu menten dan administratieve Registers. Het Gemeente- Archief evenmin. In het bezit van den Heer Mr. A. E. H. Goekoop, Laan van Meerdervoort alhier, bevindt zich verder een 20 tal fleschjes, gevuld met aard- en grondsoorten, door v. d. S. bij het graven en afzanden aangetroffen. Jammer genoeg zijn de étiquetten dezer fleschjes grootendeels verloren gegaan. 6°. Het graven van het insluitingskanaal van Zorgvliet in 1843 en volgende jaren. Bij die gelegenheid werd veel „aardhout” gevonden, dat, bij het opgraven week en zacht zijnde, aan de lucht blootgesteld, ijzerhard wordt. de Oranjesluis wordt ingelaten, en het water in de Loosdüiner naar den Haag trekt, bij het malen van den stoommolen weder eenige visch in den molentogt gezien wordt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 317