132 ARIJ VAN DER SPUIJ. Wij meenden dat v. d. S. ook betrokken was geweest bij den aanleg van Nassaulaan en Willemspark, doch konden voor deze meening geene bewijzen vinden. Toch oordeelen wij het hoogst waarschijnlijk, dat hij tenminste bij het teekenen der plannen werkzaam is geweest. Hij stond bij Koning Willem II in hoog aanzien, en ’t is niet aan te nemen dat deze Vorst, in wiens dienst v. d. S. zóóveel gedaan had, hem bij het uitvoeren van zóó groote plannen, zal zijn voorbij gegaan. Willem II toch was, door aankoop, eigenaar geworden van de landerijen gelegen tusschen Schelpsloot, Zeestraat, Java- straat en Mauritskade, en liet hierop tenminste het toenmalige, thans geheel veranderde Willemspark en de Nassaulaan, met bijbehoorende groote steenen brug aan de Mauritskade aanleggen. Volgens den heer architect Delia echter, is zulks geschied onder leiding van den heer Brouwer. Koning Willem III heeft het Willemspark uit de nalatenschap van zijn vader overgenomen, en de ge hand in de archieven van Zorgvliet, zoodat zijne functiën daar toen schijnen te hebben opgehouden. Omstreeks 1865 of 66 werd hij, op verzoek, op grond van hoogen leeftijd, door Hare Majesteit gepensioneerd, met het recht buitenslands dit pensioen te verteren. Na het overlijden van Koningin Anna Paulowna kwam Zorgvliet in het bezit der Groothertogin van Saxen-W eiinar-Eisenach Wat zal nu, na het overlijden dezer Vorstin, het toekomstige lot van „Sorgh-Vliet” zijn? ’t Is in elk geval te hopen dat het oude monumentale door Cats aangelegde gedeelte, voor de nakomelingschap bewaard zal blijven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 318