150 IETS OMTRENT DEN HAAG, ENZ. er nu aldaar honderd vermeld, benevens acht en dertig op den Nortveen; voorts honderd drie en zeventig op die Gheest, t.w. in den omtrek der Groote Kerk en in het daarachter liggend oude stadsgedeelte, en zeven en twintig in die meynte 't Eykenduynen; de bevolking had zich dus aanmerkelijk uitgebreid en zich tevens verplaatstde groote meerderheid woonde nu in de schaduw van het kasteel. Vele der huurders waren dan ook personen, die in dienstbetrekking tot het Hof stonden, jagers, valkeniers, bonghenaers of tromslagers, voorrijders en dergelijke, of wel weduwen en kinderen van de zoodanigende anderen waren, bijna zonder uitzondering, ambachtslieden en kleine luyden”. Een der enkele aanzienlijken, welke wij onder die huurders aantreffen, was Willem die Bye Willems Byes zoon - welke laatste een der twee huurders was, die reeds in 1316 op de Geest worden vermeld en die de aanmerkelijke huur van 16 sch. 5l/2 d. verschuldigd was; en dan heer Jan van Polanen uit den huize van Wassenaer. Daar deze evenwel niet meer dan veertien duiten had optebrengen, is het niet waarschijnlijk dat de rijke en machtige edelman wiens uitgestrekte bezittingen later door eene erfdochter ten huwelijk werden gebracht aan graaf Engelbert van Nassau, waarmede de grond werd gelegd voor de bevoorrechte positie van dat hooge Huis in de Nederlanden metterwoon in den Haag gevestigd wasmisschien had hij er een pied-a-terre” of was de huur van een of anderen onderhoorige op zijnen naam gesteld. De lijst der landhuurders kan overigens niet dienen om, zij het dan ook slechts bij benadering, de plaats hunner woning te leeren kennen, daar verscheiden per sonen meerdere grondstukken in huur hadden en mits-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 336