169 het van edelwilcl ook niet uit het Haagsche Bosch wordt gewaagd. Voorts werd ook Hamburgsch en Duis- burgsch bier aangevoerd en wijn van den Rijn en wijn van Sente Jan Johannisberger en uit Vlaanderen kwam eene hoeveelheid tragien, zukersrozaet, denys- confjt, prapensie, mandren, dyacitren, benevens 2 broet- zuker, claret van smake af te maken. Trouwens alleen reeds de bijzonderheid dat 1103 ellen tafellaken en 304 ellen hantdwalen servetten aangekocht waren, geeft een denkbeeld van den omvang van geheel. In evenredigheid daarmede liepen dan ook de kosten uitermate hoog. Natuurlijk blijkt die minder aangename zijde van de feestviering in alle bijzonderheden uit de reke ningen, en al hadden ook de proost van Coninxvelt, de abt van Egmond en de landcommelduijr van den duytschen huijze te Utrecht tot bestrijding dier kosten aanzienlijke sommen in gereed geld voorgeschoten, zoo was het toch noodig, toen de Graaf uit den Haag scheidde, den rentmeester aan te bevelen dat hij an hem nemen sonde dlsulcke scout schuld als mijn here in die Haghe scoudich bleef van der feesten ende die te betalen also dat sie minen here niet meer om volchden. Die maat regel schijnt intusschen bloot uit voorzorg te zijn genomen en niet het bewijs te leveren dat de Graaf inderdaad reeds last van zijne schuldeischers begon te ondervinden, daar hij, onmiddelijk na het afscheid zijner gasten, zich naar een ander feest spoeddeDonredaechs voor Meydach 29 April van het, volgens den toen- maligen hofstijl met Paschen ingetreden jaar 1344 - reet mijn here uter Haghe jeghens den avond met luttel ghesindes te Henegouwen wart ende van daer voert ten 1 tornoy tot Beauvais, ende sijn herberghe bleef bi mire IETS OMTRENT DEN HAAG, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 355