176 IETS OMTRENT DEN HAAG, ENZ. i) Van Spaen, Inleiding tot de Historie van Gelderland, II. bl. 265267. hinderen, tot verkrijging waarvan heer Symoen van Teilinghen ende meester Clays Stuyc an den paeus reden. Hertog Reynald, niettegenstaande den tegenstand van vele zijner bloedverwanten, die hem om staatkundige redenen eene andere vrouw wilden opdringen, zette zijn huwelijk door met Maria van Brabant, zijne eerste verloofde, en jonkvrouw Isabella reikte hare hand aan een telg uit het huis van Vlaanderen, wien zij echter reeds in den bloei der jaren ontviel, zonder hem kinderen te hebben geschonken De rekeningen uit dat tijdperk geven mede hier en daar eenig licht omtrent den toestand van het hof in die Haghe en van het vlek dat zich daaromheen ontwikkelde. Na al hetgeen in het voorgaande jaar aan het slot -verricht was, bleef er in den winter van 1344 weinig te doen, maar er was toch ook weer eenige tymmeringhe binnen hove, en, even als vroeger, moesten nu ook weer de benoodigdheden daarvoor van elders, uit Dordt en Utrecht worden aangevoerd. Een nieuwe toevoeging aan het bestaande complex” van gebouwen was het lewen huys, dat, naar het schijnt, opgetrokken werd van hout, dat in het Haagsche Bosch was gevallen. Welke de herkomst van die leeuwen was, blijkt nietwaarschijnlijk waren zij den Graaf ten geschenke gezonden. Trouwens het houden van wilde dieren op de kasteelen van vorsten was in dien tijd geene zeldzaamheidmen schijnt de aanwezigheid van zoo ongewone gasten toen als een bewijs van macht en aanzien te hebben beschouwd. Heel gevaarlijk zullen de leeuwen van den Graaf, of althans een daar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 362