HET HUISGEZIN VAN DEN RAADSHEER Mr. BALTHAZAR BOUDAEN Het geslacht Boudaen schijnt uit het noorden van Frankrijk afkomstig, en van daaruit in de tweede helft der zestiende eeuw herwaarts getrokken te zijn. Dat zij oorspronkelijk adellijken waren, die de edelmoedigheid gehad hadden om hun aanzienlijken rang te verwisselen met den allengs meer beteekenenden stand van den handelsman, is ook van hen gezegd door genealogisten, die de gewoonte hebben om edelen tot kooplieden te maken, uit liefde tot eene schoone poorters-dochter of een persoonlijk geschil in hun eigen kring. Een uit komst voor de vinders van dergelijke legenden waren de nieuwe denkbeelden in het kerkelijke, waardoor het martelaarschap der vervolgden iets heldhaftigs schonk aan ieder, die ondernemingsgeest genoeg had om zich 13 DOOR J. G. FREDERIKS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 380