199 HET HUISGEZIN VAN DEN RAADSHEER. cousine alliance considerable in ogni laat zich niet bijzonder netjes evenmin over de over van Sonn heeft op het oog weinig van een Hagenaar uit dien tijd. Wellicht was ook hij een oudgast, door een der zusters afgezonden uit het Peperlandin dat geval beantwoordt hij vrij goed aan hetgeen daar vandaan kan komen om eene bruid te zoeken bij de brutale nicht, die hare bezoeksters zoo onbehoorlijk weet af te snauwen. Om van de huwelijken der beide oudere dochters te kunnen spreken, dienen wij een zestal jaren terug te gaan, eenige maanden aldus nadat de Raadsheer overleed. Op een fraaien dag kwam een aanzoek om de hand van juffrouw Stansie, de tweede dochter ge lijk ons gebleken is, eene weelderige en niet onvermaarde achttienjarige schoonheid. De pretendent echter kwam niet zelf, want hij woonde op het eiland Formosa, nog heel wat verder derhalve dan dé Oosteen heel ander land dan het Haechie in de jaren, waarin Prins Willem en zijne kornuiten den toon aangaven, die de Hofplaats tot een schouwtooneel maakten der slechte nabootsing van de losse zeden, welke de toenmalige Parijsche krin gen kenteekenden. De gemachtigden tot dit huwelijkscontractje waren geenszins alledaagsche personen, en de begeerde partij, hoe jong ook, was ervaren en welonderricht genoeg, om niet over ijs van éen enkelen nacht te gaan. Voor hare belangen kwamen een paar familieden van betee- kenis op, die gaarne de taak aanvaardden om het m’apprend les nouvelles du mariage de nostre Boudaen, qui fait une maniera”. De schrijver uit over den bruidegom Van Sonn, moraliteit der bruid. Blijkbaar is het voor ons geen nadeel, dat wij geene verdere inlichtingen hebben dit echtpaar. De heer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 386