213 HET HUISGEZIN VAN DEN RAADSHEER. P. J. FREDERIKS. Amersfoort. Aug. ’97. schap aanboden. Zoo was Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, pen, van Amsterdam, correspondeerend lid van enz. enz.” Ik heb gemeend deze enkele woorden aan vaders laatste opstel te mogen toevoegen, en breng gaarne mijn dank aan de Redactie van dit Jaarboekje voor de verleende hospitaliteit. Zijne cfitisch-historische opstellen, zullen door hun onopgesmukten, belangrijken, steeds op archivalia ge- gronden inhoud in den loop der tijden hun waarde blijven behouden. „Tal van tijdschriften, dag- en weekbladen stelden hunne kolommen gaarne voor hem open, terwijl ver scheidene geleerde genootschappen hem hun lidmaat- de overledene lid van de van het van het van het Utrechtsch Provinciaal Genootschap der Wetenschap- het Koninklijk Oudheidkundig genootschap te „Die Haghe”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 400