215 MAATSCHAPPIJ VAN SCHOONE KUNSTEN. De Vennootschap werd aangegaan tusschen Jhr. J. J. van Rijckevorsel, adjunct houtvester in het district van Zuid-Holland, enz. enz. ter eenre en Z. K. H. Willem Frederik George Lodewijk, Prins van Oranje enz. enz., J. W. Baron Huysen van Kattendijke, Hofmaarschalk des Konings, Theodoor Baron de Smeth van Deurne, Kamerheer des Konings, Mr. F. H. C. Drieling, grond eigenaar, A. P. P. C. R. de Ceva. Kol. adjudant van Z. K. H. Prins Frederik en J. J. Eeckhout, lid van het Koninklijk Instituut, ter andere zijde. Het doel der Vennootschap was de oprichting bij actiën van eene sociëteit en commandite ter bevordering van schoone kunsten en van wetenschappen. Bij gemelde akte werd o. a. het volgende bepaald De Maatschappij draagt den naam van Maatschappij van Schoone Kunsten, onder bescherming van Z. K. H. den Prins van Oranje (later Koning Willem II). Zij heeft haar zetel te ’s-Gravenhage onder de firma J. J. van Rijckevorsel en Co. De werkzaamheden der Maat schappij omvattenhetteekenen, schilderen, steendrukken, graveeren op allerlei wijzen, plaatdrukken, boekhandel, koop en verkoop, commissie- en ruilhandel in alle vakken, die de kunsten en wetenschappen betreffen of' daarmede in verband staan. De duur is 10 jaren. Het kapitaal bedraagt 250000, verdeeld in aandeelen, ieder van 500. De bestuurder geniet boven en behalve zijn aandeel in de dividenden, niet minder dan ƒ3000 ’sjaars, welk tractement tot 4000 ’s jaars zal opklimmen, zoodra de balans een dividend van 20 oplevert, en zal tot 5000 gebracht worden, zoodra de balans eene winst- uitkeering van 40 °/b toelaat. Gedelegeerde commissarissen genieten ƒ1200 ’sjaars, onafhankelijk van hun aandeel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 402