222 MAATSCHAPPIJ VAN SCHOONE KUNSTEN. der Nummers vindt gemaakte vorderingen lste Klasse. E. L. Verveer, J. H. van Hoven en J. W. F. Kagchel. 2de Klasse. J. Weissenbruch, J. Minningh, J. Oortjes, J. F. Stam N. W. Van Hulst, A. F. Steup. Verslag der prijsuitdeeling vond men tevens in de Geïllustreerde Courant. De teekeningen voor de illustration werden voor een groot gedeelte geleverd door de schilders Pineman, Rochussen, Ten Kate, David Bles en Krayenvanger welke laatste na Brown Directeur der Houtsneêschool was. 2) Aan het hoofd van No. 26 Deel I van Zaterdag 25 December 1844 las men de volgende vergulde doods tijding 1) Van de toenmalige en latere leerlingen der school zijn thans alleen nog- in leven E. L. Verveer, Mari ten Kate, Ph. M. Lansberg en schijver dezes, allen te ’s-Gravenhage wonende. Overigens herrinnert schrijver dezes zich de namen nog van de volgende leerlingen Reigers, Bachoffner, Jacobson, La Blanche. Bart. Langenhuyzen, Ph. de Groot. Meiners, -Stam Jr.. Van Seben en Kruyt. Bijna al de leerlingen namen des avonds 4 malen 's weeks deel aan het onderwijs der Teeken-Academie. 2) Onderwijzers waren achtereenvolgens de Heeren Nett, Spijer en Van Arem. Het tweede nommer bevatte een uitgebreid opstel over Professor Thorbecke, toen in de Tweede Kamer opge treden. (Het was een openbaar geheim dat wijlen Dr. Jonckbloed vurig Thorbeckiaan de redactie van de Geïllustreerde Courant voerde). Met No. 15 kwam aan het hoofd van het blad in plaats van het spoorweg-station een ander vignet en wel de boekhandel van den Heer Fuhri Westeinde, ge flankeerd eenerzijds door de houtsnéeschool anderzijds door de teeken- (of vergader) kamer. In een der Nummers vindt men de volgende klasse- verdeeling naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 409