235 EEN ALBUM AMICOBUM. die verga- Beiden zullen we zoo straks ontmoeten. -) Een grondvergadering bestond uit 500 personen, en koos één kiezer. Een der voornaamste werkzaamheden van dering was het ontwerpen eener constitutie, waartoe eene Commissie van 21 leden werd benoemd. Het bleek weldra dat de leden der vergadering tot twee partijen waren te brengen, die der unitarissen, voorstanders eener volstrekte eenheid, en die Aerfoede- ralisten, welke tot op zekere hoogte een bondgenootschap van zelfstandige staten wenschten. Foederalisten waren o.a. Vitringa en de Mist. Tot de hevigste unitarissen behoorden Wijbo Fijnje, Pieter Vreede, Öckerse, Grugel tot de gematigden onder hen Schimmelpenninck en anderen. Het meerendeel van de leden der Commissie was de beginselen van het foederalisme toegedaan. Haar ontwerp vond vele bestrijders, zoodat zij de taak, haar opgedragen, achtereenvolgens in handen van menige nieuwe Commissie zag gesteld, en men eerst in Augus tus 1797 een plan gereed had, waarover de grond vergaderingen 2) uitspraak moesten doen. Het plan werd verworpen, weshalve de eerste natio nale vergadering uiteen ging, en burger Pasteur dat jaar de tweede opende. Ook deze vergadering benoemde tot het werk der Constitutie eene Commissie, maar nog voor dat die Commissie gereed was, maakten de omstandigheden haar voorlichting overbodig. Immers den 22en Januari 1798 waagde de hevigste unitarissen, met name Daendels. en Midderingh, toen op zijn beurt president, om het foederalisme voor goed den kop in te slaan, een Coup d'état. of aanslag, op hun meest gematigde medeleden. Acht en twintig van deze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 425