242 EEN ALBUM AMICORUM. Op Scheltema’s inschrift volgt dan ook dat van van Marie. Mr. Carel Gerard Hultman, geboren in 1752 te Zutphen, bekleedde na zijn promotie te Leiden verschil lende rechterlijke betrekkingen in Gelderland. In den aanvang van de omwenteling werd hij als lid der Nationale Vergadering geroepen, doch op 22 Januari 1798 gevangen gezet. In deze gedwongen rusttijd werkte hij veel; een M. S. Miscellanea dagteekent uit die dagen. Hij bleef zich op politiek terrein be wegen, ook onder Lodewijk’s regeering. Zijn buiten verblijf hield hij te Rijswijk. Op het gebied der bibliographic werkte hij ook veel. Van 6 April 1814 af was hij Gouverneur der provincie Noord-Brabant. Van 6 op 7 Maart 1820 overleed hij. C. de Vos van Steenwijk. (Bij v. d. Aa niet vermeld). Mr. Jac. Schelt erna, geboren te Franeker in 1767, studeerde te Franeker. Hij nam deel aan de staatkun dige twisten en zag zich genoodzaakt in 1787 Friesland te verlaten en vertrok naar het buitenland. In 1789 trad hij te Amsterdam in den handel. In 1795 werden de ballingen naar Friesland teruggeroepen, en wierp hij zich in de politieke beweging, als lid der gematigde partij. Op het Huis ten Bosch deelde hij het vertrek met Mr. G. W. van Marie. In het bijzonder is Scheltema bekend door zijn geschiedkundige en letterkundige op stellen en werken, welke eene breede reeks vormen. Mr. G. TV. van Marie. (Bij v. d. Aa niet genoemd). Mr. Cornells van der Hoop Gijsbertsz., geboren te Amsterdam in 1752, stierf te Breda in 1817. In den patriottentijd week hij uit naar Frankrijk, doch werd in 1795 lid der Nationale Conventie, tot hij in 1798 gevangen werd gezet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 432