K R O N Y K loopende vau 1 Mei 189627 October 1897. 2 Mei. 5 18 20 22 24 26 29 Saamgesteld door Overdracht van het paleis van wijlen Prins Hendrik in het Voorhout, tot dusver behoorende aan de Groothertogin van Saksen Weimar, aan H. M. de Koningin Regentes. •f G. K. C. Wildeman, 83 jaar, Gep. Kolonel der Cavalerie, gerechtigd tot het dragen v. h. metalen kruis. Officier Eikekroon enz. Excursie van een honderdtal leden van die Haghe naar de buitenverblijven ter Horst. Raephorst en de Pauw onder Wassenaer van wijlen Prins Frederik Het 2e bataljon Grenadiers onder bevel van Luit. Kol. van Hoogstraten wordt per Holl. Spoor naar Rotterdam overgebracht tot handhaving der orde aldaar tijdens de werkstaking der bootwerkers. f E. P. C. Sol, Oud-Lid der Algemeene Rekenkamer van Ned.-Indië. -j- J. P. Wijnstroom oud 57 jaar, gep. Ritmeester der Huzaren. Opening van de Driejaarlijksche Schilderijen Ten toonstelling in de Academie Prinsessegracht. Ter gelegenheid van den Kroningsdag van den Czaar en Czaritsa wordt een plechtigen dienst gehouden in de Grieksche kapel aan den Scheveningschen weg. -j- R. J. Verschoor van Nisse gep. Kapit. Inf. Lid van het College der zeevisscherijen en het Bestuur op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. Dr. Hendrik de Jong gedenkt zijn 50 jarig jubilé als medicus: hij wordt benoemd tot Ridder van den Ned. Leeuw. j- Mr. G. van der Jagt, 52 jaar, oud- Lid van het Hooggerechtshof in Ned. Indië. onzen bestuurder, den Heer C. F. Gijsberti Bodenpijl, wien we daarvoor onze hartelijken dank betuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 439