I Y Y MINISTERIE VAN OORLOG. XL fJK Eerste Afdeeling Secretariaat. Hoofd, Referendaris Mr. H. C. P. de Bruyn. Tweede Afdeeling Generale Staf. Hoofd, Majoor F. H. A. Sabron. Derde Afdeeling Personeel. Raad Adviseur, H. E. Kleyn. Vierde Afdeeling Artillerie. Hoofd, Majoor W. F. Ridder v. Rappard. Vijfde. Afdeeling Genie. Hoofd, Kol. F. M. van Panthaleon Baron van Eek. Zesde Afdeeling Intendance. Hoofd, Kapt. Intendant J. F. de Meester. Zevende Afdeeling Militie en Schutterij. Hoofd, Referendaris F. E. L. A. Abel. Achtste Afdeeling Comptabiliteit. Hoofd, Kol. Int. F. A. Thomése. Bureau Secretarie indices en archieven. Hoofd, Hoofd-Commies H. van Dam. Minister, Generaal-Majoor K. Eland. Audiëntie Donderdags '1 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. A. Kramer. Adj. van den Min., A. J. Doorman, Kap. van de Genie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 58