X LVI[ ~3Ï3 -~3K Boek-, steen-, of plaatdrukwerk, autographische, photo- Y graphische, hectographisehe afdrukken: elke 25 gr. of ge deelte daarvan 1 et., boven 2550 gr. 2 ct., boven 5075 gr. 3 et., boven 75100 gr. 4 et., boven KM)150 gr. 5 et. boven 150250 gr. 7’/2 et., boven 250— 500 gr. 10 et., boven 500 750 gr. 421/2 et., boven 7501000 gr. 15 ct. en verder voor elke 1000 gr. of gedeelte daarvan 21/2 ct. meer. Postpakketten. Tot 1 kilogr. 15 ct., boven 1 tot 3 kilogr. 20 ct., boven 3 tot 5 kilogr. 25 ct. Met aangegeven geldswaarde (tot hoog stens ƒ500.hoven het gewone tarief 10 ct. voor elke ƒ100.of gedeelte daarvan. Schadevergoeding voor niet aangegeven pakketten hoogstens ƒ2,50 per kilo. Kaarten voor verzending van postpakketten l/g ct. de 2 st. Inhoudsmaat der pakketten hoogstens 25 kub. decim., langs de vlakken niet grooter dan 80 cM. Verre/>en-p«7;/;ei(en(pakketten tegen rembours, niet hooger dan ƒ150.kunnen onder dezelfde bepalingen worden ver zonden. tegen betaling der kosten van inkasseering, waarbij het tarief geldt voor de overmaking van gelden per postwissel. Postpakketten naar NederI-Indië kunnen verzonden worden naar de aanlegplaatsen der mailbootenBatavia, Padang, Soerabaja, Samaranq, tegen de prijzen tot 1 kilo ƒ0.85 1—3 kilo’s ƒ1,35: 3-5 kilo’s ƒ1.85. Voor andere dan bovengenoemde aanlegplaatsen komen de verdere kosten voor rekening van den geadresseerde. Noodig zijn twee douaneverklaringen. De. pakketten moe ten met lak verzegeld en de adressen moeten op de pak ketten geschreven worden. Pakketten voor plaatsen waar stations of halten van den N. I. spoorweg gevestigd zijn, kunnen tot hunne bestem ming gefrankeerd worden. Het port bedraagt dan tot 1 kg. ƒ1,15, boven 1 tot 3 kg. ƒ1,65 boven 3 tot 5 kg. ƒ2,25. Stations of halten aan den N. I. spoorweg zijn Bodjong- gedeh, Branbanan, Bringin, Broembong, Buitenzorg,Delangoe, Depok, Djokja, Goendih, Gogodalem, Kalassan, Kali-Osso, Ka- rang-Sono, Kedong-Djati, Klatten, Lawang, Meester-Cornelis, Padas, Passer, Mingo, Poerwodadi, Pondok-Tjina, Salem, Solo, Srowot, Tangoeng, Telawa, Tempoeren. Tjepper, Tjitajam, Toentaug (Salatiga), Weltevreden, Willem I. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 75