r i LX c. Voor Oost- en West-Indië: voor gedrukte stukken 2000 gr.; - en West-Indië per Over Marseille, Genua, en Brindisi gefrankeerde brieven 15 cent brief kaarten 71/o cent papieren, gedr. stukk., per 50 gr. 3 et (maar minstens 15 ct.) (maar minstens 10 ct.) monsters per 50 gram 2 cent 2 cent (maar minstens 5 cent.) (maar minstens 5 ct.) NB. Zie verder den hierachter volgenden staat (pag. XLvr v.v.) Maximum gewicht voor monsters 250 gram. Afmeting Per scheepsgelegenheid „Nederland* of „Rotter- damsche Lloyd* 10 cent 5 2 hoogstens 20x10x5 cM. Maximum gewicht voor g voor de Nederl. bezittingen in Oost- Zeepost 5 kilogram hoogstens. Invordering van gelden op kwitantiën kan ge schieden naar Duitschland, België, Frankrijk, Algiers en Tunis. Brieven met aangegeven geldswaarde (hoogstens fr. 10.000) kunnen verzonden worden naar de Argentijnsche Republiek, België, Bulgarije, Kameroen, Costa Rica, Denemar ken (met Ijsland, de Faroër) en koloniën, Duitschland (met Helgoland) Egypte, Frankrijk en koloniën, Italië, Luxemburg. Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Portugal (met Madera, de Azonsche eilanden en koloniën), Rusland en Finland, San Salvador, Servië, (Spanje met de Balearische- en Canarische eilanden,) Tonkin, Tunis, Turkije, Zweden, Zwitserland. Het te betalen recht voor verzekering der waarde bedraagt voor elke 100 gulden of gedeelte daarvan, herleid naarden maatstaf van 2.0832 franken 1 gulden: naar België 21/., cent. Duitschland 5 cent, alle andere landen van Europa, behalve Turkije 12'/2 ct., Turkije (Oostenrijksche kantoren) 15 cent, Portugeesche koloniën 20 cent, Shanghai 171/, cent, alle overige landen 15 cent. Geheele vergoeding voor brieven met aangegeven gelds waardevergoeding van 50 frs. voor gewone aangeteekende brieven (behalve voor de Vereenigde Staten en voor nog enkele andere overzeesche landen.) »8>--.-p-'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 78