K R O N Y K. 16 fl 26 fl 30 fl Dec. 1 2 fl 3 fl 7 fl 8 fl 1897. 10 Nov. die Haghe, sprekers de heeren t J. J. Doffegnies, 64 jaar, oud-Inspecteur der Posterijen in Zuid-Holland, Bidder Ned. Leeuw. Met Militaire eerbewijzen wordt het stoffelijk over schot, van den op 3 Dec. overleden Kolonel van den Bussischen Generalen Staf, Dimitri de Smaguine, Militair Attaché van het Bussisch Gezantschap alhier en te Brussel, van uit de Bussische kapel naar het Staatsspoorstation overgebracht om vervolgens naar Petersburg te worden vervoerd. J 1 van den Heer E. J. van Steenbergen, Inspecteur v. h. kadaster a/hDepartement van Financiën. In het Malieveld heeft de overdracht plaats van het Commando over het Regiment Grenadiers en Jagers, van den tot Generaal Majoor bevorderden De leden van die Haghe brengen een bezoek aan de Brandweerinriehting in de Prinsestraat. t G. B. Th, Wiggers van Kerchem. 75 jaren, Gep. Gen. Maj, O. I., Bidder M. Willemsorde 3e Klasse enz. f J. H. Hingnian, 63 jaar Commies-Rijkscharter- meester, Ridder Ned. Leeuw enz. t P. J. Feltkamp, gep. Kol., Officier v. Gez. Ie kl. b/d. Marine, Bidder M. Willemsorde 4e kl. Plechtige begrafenis op oud-Eikenduinen van den Oud Vice-President v. d. Baad van Ned. Indië R. 0. Kroesen die den 24sten Nov. te Cambo, op 54 jarigen leeftijd, overleed. Veertig jarig Jubilé van den heer E. Evers bij de Gemeente Administratie, waarvan hij ongeveer 17 jaren als Gemeente-Secretaris alhier werkzaam is. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ledenvergadering van De Jong, Th. Morren en Henriquez Pimentel. 1898. 5 Januari. Vijftig jarig Ambtsjubileum

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 620