2 13 Januari Leden Vergadering 18 n 10 12 n 31 n 13 16 51 19 n 22 9 Mei 10 n 13 s 1 April. Kolonel Jhr. Laman Trip aan den nieuw benoemden Chef van het Regiment den Kolonel J. L. de Bock. j van „die Haghe”: na afloop van de behandeling van het rapport in zake het Haagsche Bosch treed als spreker op de Heer Tal. t Jhr. c. J. A. ridder baronet Speelman, 75 jaar gep. Generaal Majoor titulair der Artillerie, Com mandeur in de orde der Eikenkroon. Maart, f R. A. W. Sluiter, Lid der Provinciale Staten, oud Kolonel der Artillerie, ridder Xed. Leeuw. t W. F. Baron van der Capellen, oud 79 jaar, gep. Kol. tit. der Cavalerie. Leden Vergadering der Vereeniging „die Haghe”; na afloop van het uitgebrachte jaarverslag treed op als spreker de heer W. Meyer. t W. C. E. Vetter, Gep. Luit. Kol. O. I. leger, 62 jaar. De afgetreden commandant der Brandweer, de Heer de Wijs, draagt het commando over aan den nieuw benoemden Chef Jhr. Wichers. t Jhr. Mr. B. Ph de Beaufort, 4a jaar, Burge meester der Residentie, Eere-Yoorzilter derVer- eenig-ing' „die Haghe”. In de Gemeenteraadszitting brengt de Voorzitter Jhr. Mr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven hulde aan de nagedachtenis van den Burgemeester Jhr. Mr. Binnert Philip de Beaufort, die slechts zeven maanden aan het hoofd der Gemeente mocht staan. In de villa Frisia van den kunstschilder C. Bisschop vereenigt zich een breede schare van kunstenaars en kunstvrienden om den hooggewaardeerd zeventig jarig vriend een be wijs te geven van warmen sympathie, t J. A. C. Apol Kapitein v. h. Regiment Grenadiers en Jagers. Het Gezantschap van den Soesoehoenan van Soera- karta dat tot bijwoning der aanstaande inh’uldi- gingsfeesten naar hier is overgekomen, wordt op plechtige wijze door den Minister van Koloniën aan zijn Departement ontvangen. Bij de beraadslaging over het ontwerp nopens den persoonlijken Dienstplicht in de Tweede Kamer, komt de afgevaardigde van Tilburg Mr. B. M. Bahlmann terwijl hij aan het woord was, plotseling te overlijden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 621