3 14 n 20 51 28 51 1 Juni. 4 51 51 51 11 51 1 Juli. 3 n 4 51 51 9 51 51 51 10 16 I l' t J. H. Völlmar, oud-directeur der Kon. Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers. Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten wordt met ingang van 1 Juli benoemd tot Burgemeester dezer Gemeente met toekenning van eervol ontslag als Burgemeester der Gemeente Leeuwarden. De leden van die Haghe bezichtigen door de wel willende beschikking van den Heer Intendant der Domeinen van wijlen H. K. H. Mevrouw de Groot hertogin van Saksen, het Paleis Buitenrust, het Park en het Huis Zorgvliet. In de Tweede Kamer wordt met 72 tegen 20 stemmen het wetsontwerp tot invoering van den persoonlijken dienstplicht aangenomen. De leden van die Haghe bezichtigen het Pompstation te Scheveningen, daartoe welwillend in de gelegen heid gesteld door den Directeur der ’s Gravenhaagsche Duinwaterleiding. Komst van den sultan van Siak in de Residentie. In de Tweede Kamer worden met 69 tegen 15 stemmen de door den Minister van Marine gevraagde gelden toegestaan voor den aanbouw van een nieuw pautserschip. Op het Malieveld wordt in tegenwoordigheid van het Garnizoen het ridderkruis der Militaire Willems orde 4e kl. uitgereikt aan den Luit.-kol. der Infanterie van het Indisch leger, Otken. De Gemeenteraad neemt met 35 tegen 3 stemmen het voorstel aan tot aanleg eener b ommenhaven te Scheveningen. Installatie van den nieuw benoemden Burgemeester Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten. t Mr. G. J. E. Zilcken, oud-Secretaris-Generaal aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, ridder in de orde v. d. Ned. Leeuw enz. t W. A. van Rees, 78 jaren, gep. Majoor O.-1. leger. Oud-lid van de Alg. Rekenkamer, Ridder Ned. Leeuw enz. Opening van de Bakkerij-tentoonstelling in de Concertzaal van den Dierentuin. Opening der Nationale Tentoonstelling van Vrouwen arbeid aan de Stadhouderslaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 622