KLACHTEN VAN BEWONERS. 90 Ordonnantie gemaeck op de buyrwacht by nachte alhier in den Hage, beginnende Alderheyligen lxv ende geduyrende tot Lichtmisse anno lxvi daeraenvolgende. In den eersten zullen schoudt, burgemeester, schepenen ende vroetschappe van den Hage totten getaele toe van twintich parsoenen by beurten alle nachts op ’t stadhuys waeken, te weeten telcken nacht een van hemluyden, ende dat met een van twintich gelijcke gedeputeerden, ende te bewoonen tot wederseggen van ons ende onses voorsz. stadthouder. Ontbieden daeromme ende bevelen onsen voorsz. stadthouder d’ eerste ende andere luyden van onsen Raede ende reeckeninge ende allen anderen onsen officieren ons landts van Hollandt, dat sy den voornoemden Jan stellen in 't gebruyck ende besidt van de voorn, huysinge, genaempt die kindercamere, sonder hem te doen off te laten geschyeden eenich belet ter contrarie, want ons alsoe gelieft. Des t’ oirconde hebben wy onsen zegel van onsen leenen, ’twelck wy in gelijcke saecken gebruycken, hieraen doen hangen. Gegeven in den Hage den vierden dach van Augusto anno. xvc ende vijftich, van onsen keyserrijcke ’t xxxi- rade, van onsen conincrijcken van Castillien ende anderen ’t xxxve. Op de plijcke stont geschrevenby den Keyser, ter relatie van Syne Majesteyts Stadthouder-Generael over Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. Was onderteyckent J. Dam. Ende bezegelt met een roodt zeegel, hangende aen een dobbele staerte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 100