KLACHTEN VAN BEWONERS. 91 die by myne heeren van den Rade daerjegens geordineert ende genomineert zullen worden uuyten suppoesten. Daerinne exempt ende vry zullen wesen mynen heeren den president ende andere heeren van den Rade ende Reeckeninge. Welke twee gedeputeerden, als een van den Hage ende een van den Hove, by hemluyden op ’t stadhuys zullen hebben ses gebuyren, die te waeken gestelt sullen zijn, die by beurten van ure tot ure zullen van stadhuys ommegaen met de helft van de voorsz. ses waeckers ende visiteren, off die waeck in de vier quartieren langes straet wel gehouden wordt dan niet; ende d’ andere gedeputeerde zal met d’ andere drie op ’t stadhuys blyven tot die uuytgegaen es wederomme gecoemen zal wesen. Boven welcke waekers noch gestelt zullen worden alle nacht te waecken sestien waeckers, die tsavonts te negen uren op ’t stadhuys zullen commen hoeren in wat quartier zy vier ende vier zullen gaen waecken ende haelen heur- luyder loose. Welcke ommegaende waeckers men gebieden zal stil, sonder eenich geruft te maeken, langes strate te gaen ende wel scherpelijck toe te hooren ende syen van ’tgundt datter gebeuren zal moegen ende houden die waecke van tsavons te thien uren tot ’s morgens te vijfif uren, opte boete van drie ponden te verbeuren. Voort sal een ygelijck gehouden wesen, soowel sup- poesteri als andere, zelffs in parsoene te waecken ofte een ander eerlick persoon, die in den Hage gehuyst ende gehoft es, in zijn plaetse te stellen. Indien die waeckers iemant langens strate vinden sonder licht by hem te hebben, dezelve zullen zy moegen aen aenvaerden ende brengen op ’t stadhuys by de gede puteerden aldaer omme mettenzelven gedaen te worden zoo ’t behoort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 101