ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 2 1) Van Loon I, p. 423. Niet minder rijk dan bij de Oranjepenningen was hier de verbeeldings- en vindingskracht der stempelsnijders werkzaam. Wij zullen zien hoe tal van voorstellingen, symbolen, attributen, emblemata worden gebruikt om den vrede te verheerlijken. Vooreerst natuurlijk de, den vrede verpersoonlijkende, Vrouwengestalte met haar palmtakken, dan kirrende duiven, vliegende genieën, uit hemellicht voortkomende handen, de Gerechtigheid, Mercurius, de Deugd, de Godsdienst, de Overvloed, de gesloten Janustempel, de voorstellingen der steden en gebouwen waar de samenkomsten gehouden werden, de portretten der Vorsten, de wapenschilden der volkeren enz. Uit den aard der zaak vallen aan Mars, den Nijd, de Tweedracht, de minder mooie rollen ten deel. Wij zien hen vertrapt, vertreden, beschimpt, gehoond, gebonden met boeien aan hun verfoeilijke wapenen, ge kluisterd aan de deur van den Janustempel; de onnutte wapenen worden gebroken, omgesmeed in ploegen, ver brand en vernietigd. Het zij ons vergund bij enkele der meer belangrijke voorstellingen eenigszins uitvoeriger stil te staan. Wij volgen de chronologische volgorde die wij ditmaal verkiezen boven de door de onderwerpen aan gegeven rangschikking. In 1591 werden door den Keizer van Duitschland pogingen aangewend om den vrede tusschen Spanje en de vereenigde Nederlanden te bewerken, gezanten kwamen naar Brussel, maar de Staten vertrouwden deze Keizerlijke tusschenkomst niet en vreesden dat het niets anders waren dan lagen en listen van den Spaanschen Koning, zij weigerden dus nadere onderhandelingen, een legpenning i) werd op dit feit uitgegeven. De Nederlandsche Maagd zit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 10