x) Wagenseil stelt voor Ghetto af te leiden van gasse of in Italiaansche uitspraakghatte, door Duitsche Joden overgebracht. s) Tien Joodsche mannen boven 13 jaar. en XIV. En zoo komt Wagenseil tot de Joden aldaar. De stad ligt door water omringd; steenen bruggen vormen den toegang tot haar. De Joden kunnen eene Synagoge bouwen, moeten er zelfs een hebben, als er „minjan" 2) is. Zij zullen er trouwens wel een hebben, zij ’t dan in een particulier huis. De noodzakelijkheid echter om op Sabbath te kunnen „dragen” dringt hen er toe niet eer eene vaste Synagoge te bouwen, voor dit geregeld is. En zij willen gaarne 108 HAAGSCHE BRUGGEN. EENE JOODSCHE KWESTIE. Hoofdst. VII en VIII. Uit Exodus XVI en Jeremia XVII blijkt, dat het „dragen” of overbrengen van voorwerpen, die niet tot de kleeding behooren, uit afgesloten privaat terrein naar openbaar terrein den Jood verboden is. [Hij had kunnen bijvoegenvooral ook in verband met de godsdienstig-ritueele tradiën omtrent het begrip ver boden arbeid op Sabbath.] Hoofdst. IX tot XII. Buitengewone moeilijkheden levert dit op, ten opzichte van de gelegenheid op Sabbath te wandelen, zijne vrienden te bezoeken, naar de Synagoge te gaan, gezelschappelijk verkeer enz. Vele overtredingen geschieden onwillekeurig. Is de stad echter door eene van wege Joodsche zijde ingewilligde aanvrage geschiede of goedgekeurde afsluiting voorzien en bestaat er dan een teeken van door alle Joden te dien opzichte ge vormde gemeenschap, dan heeft men aan de stad in zekeren zin het karakter van gemeenschappelijk privaat- gebied gegeven en dan is het overbrengen uit huis naar straat en omgekeerd geoorloofd. Waar nu de Joden in een ommuurd Ghetto x) woonden, was de zaak van zelf geregeld. Hoofdst. XIII den Haag en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 118