doch wellicht breeder en interessanter veld te betreden, namelijk de geschiedenis van de eerste vestiging der Israëlieten in Den Haag. Over de geschiedenis daarvan voor 1710 weet men wat, maar niet veel, althans niet veel met zekerheid. Ik vond mededeelingen, die mij vaag bleken en die kunnen worden gewijzigd. Omtrent de Opperrabbinaten, omtrent de positie der beide gemeenten, omtrent de stelling van eenige Joodsche Hagenaars van beteekenis is veel geschiedkundigs en waars te vinden en door navorsching aan te brengen, maar het moet opgedolven worden Als mijn otium laboriosum mij daartoe in de gelegenheid mocht stellen, hoop ik wellicht een volgend jaar iets daar omtrent te kunnen berichten, en dan eens weder te mogen genieten die gratieuse, vriendelijke aandacht, die U allen mij voor heden wel wildet verleenen, waarvoor U mijn dank oprechtelijk wordt betuigd II2 HAAGSCHE BRUGGEN. EENE JOODSCHE KWESTIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 122