DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. II4 1) Dit is de oudste oorkonde, welke ik betrekkelijk de St. Jacobs- kerk heb kunnen vinden, van daar dat.zij hier in haar geheel is meegedeeld; aan De Riemer toch, was zij onbekend. tot dusverre over deze Wat en door wien is er St.-Jacobs-kerk geschreven? Ter beantwoording dier vraag en tevens ter erlanging van een, zoo mogelijk, duidelijk overzicht van de ge schiedenis van dit monument, is het noodig, om nu in chronologische volgorde mede te deelen, zoowel, wat in de tot nu toe bekende oorkonden en rekeningen, als in verschillende werken, omtrent dit gebouw wordt mede gedeeld. 1. in De oudste oorkonde daaromtrent is die, voorkomende den Inventaris van het Oud-Archief der Provincie Zeeland, bewerkt door J. P. van Visvliet, (1874—1880) en wel in deel III, 1“ aflevering, onder N°. 147, luidende „A° 1307 (20 Julij). Ghegheven int jaer ons heren „dertienhondert ende sevene op Sinte mar garieten dach. „Diederic van den Bale en Oorte Willaem en de gemeene „schepenen in die Plaghe, verklaren dat sedert die Haghe- „prochie ute Monster sproet, bi ’t ’s graven Florenstiden „en bi sinen toedoene en des abts van Middelborch, die „kerke van Monstere getaxeert heeft gesijn voor die kerke „in die Haghe en betaalt heeft alle overlast alse van „bisschoppen en domprouesten, die hebben gesijn omme „dat die kerke in die Haghe noch tiende noch lant en „hevet, daer men taxatie op maken mach, en bidden „daerom alle goeden luden en sonderling onsen lieven „here den grave dat men daer toesie dat die kerke in „den Haghe blive in allen rechte, als si geweset is tot „deser tijt”. (Origineel op perkament, voorzien nog met een fragment van 7 7 Gravenhaagsche zegel in groene was. In dorso staat „ecclesia in haga, habuit originem ex cura in Monstre”. t)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 124