ii7 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „heere iiijc cronen daer die tresorier off rekent, ontfangen „bij hande Hugo Camerlinx iijc L xxxvij cronen lxix g. „facis cxl fc xi s. vi d.” 7. Uit een Octroij aan die van den Hage, gedagt. 31 Maart 1434 (medegedeeld door de Riemer, deel I, fol. 277) blijkt, dat „Philips, enz. Grave van Hollant, enz. doen condt allen „luden, alsoe onsen Bailliu, Schout, Gerechte, Kerkmeeste- „ren ende sommige van de eerbaerste, notabelste en rijcxste „van den Hage onsen getrouwen Rade gestelt, enz. in „der waerheit te kennen gegeven en claerlic onderwijst „hebben die ouderheijde ende cranckheijde van de parochie „kercke in den Hage voirsz. ende hoe dat zij seer beducht „sijn dat sij die niet langer en sullen staende mogen houden, „en dat meere scade en quetsinge dair an gescepen is te „gescien ende te comen, dat sij geerne voirhoeden souden, „en dairomme so hebben sij meijninge bij rade en advijse „van Meijsters die hun des werks verstaen, an de vooirsz. „kerke te doen tijmmeren en werken ten minsten coste, ten „meesten ooirbaer en profijte, een niewe werk, grotelic dair „toe dienende, ’t welc sij goedelicx niet doen noch vol dringen en konnen sonder die hulpe en bijstandichede „van allen onsen goeden luiden, gemeijne buijren en „ondersaten der kerken voirsz., geseten in den Hage en „Haege-Ambocht, niettegenstaende dat onse lieve suster „die Hertoginne in Beijeren, Gravinne van Oistervant, „jaerlicx.seker geit in aelmissen totter voirsz. timmeringe „gegeven heeft, ons oitmoedelic versoekende dat wij daer „op voorzien wouden, ende om dat wij willen ende be- „geeren altijts Goidthuijsenbijstandich en behulpich te „wesen, als wij gunstelickste en vlijtelickste mogen, soo „ontbieden wij en bevelen mit ernste allen onsen goeden „luijden, gemeijne buijren en ondersaten woenachtich „wesende in den Hage en Ambochte voirnt., en eenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 127