4 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENN1NGEN. 1) Wij geven een vrije vertaling der meest in het Latijn vervatte omschriften. 2) Van Loon I, p. 428.2. 3) Van Loon I, p. 445. boom geleund Argus zit te dommelen, de in een koe veranderde lo staat op den achtergrond. De toepassing van den fabel op het te herdenken feit is duidelijk. lo is de verpersoonlijking der Nederlandsche gewesten. Argus is de Staten, Mercurius de Duitsche Keizer. De Neder landsche Argus was echter slimmer dan zijn mythologische voorganger, want zoo zegt het omschrift, i) „Het zoet klinkende fluitje bedriegt onzen Argus niet”. De keerzijde vertoont eenen palmboom, waaraan een bordje gehangen is met het woord „privilegia” priesters en soldaten pogen het bordje er af te rukken en dus de Nederlandsche privilegiën te rooven, maar geruststellend zegt het opschrift ,,’T is een ijdel pogen” en „Hij (de palmboom) verheft zich temeer tegen een drukkenden last”. Een andere legpenning 2) nog vertoont ons een man die aan een Nederlander een palmtak aanbiedt, maar de Nederlander wijst op eene zich aan hunne voeten in het gras kronkelende slang en zegt „Er zit een adder in het gras”. Er was dus in die jaren weinig neiging tot den vrede en veel wantrouwen in de bedoelingen van den Keizer en den Koning van Spanje, telkens ziet men op penningen dit wantrouwen uitgedrukt wanneer van Duitsche of Spaansche zijden stappen in de richting naar vrede worden gedaan. Op eenen Zeeuwschen leg penning 3) zien wij eenen gekroonden Vorst, den Koning van Spanje natuurlijk, met een palmtak komen tot eenen Nederlander, maar tegelijkertijd nadert een krijgsman die poogt het zwaard van den Nederlander te rooven, het omschrift, deze voorstelling verklarend, zegt „Hij doet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 12