124 „van „zoo en kan met regt van Holland ge- Van buiten uit verscheide afspanzelen zoo konstig tzamengehegt, dat deselve DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. een afzonderlijke timmeringe nu deze kerk onder de zoogenaamde en geplaatst kan worden, durven „wij niet bepaalen, schoon dezelve (zoo ’t ons voorkomt) „schijnt voorzien te zijn, zoo ten noorden als ten zuiden „van twee uitstekken, waarvan het eene met den naam „van de Ste Maria’s en het andere van de kruis-kapel „bekent is, maar zullen ’t liever overlaaten aan het oordeel „der geenen die meerder en beter kennisse van deze „zaak hebben.” -- „Ook hebben in deze kerk eertijds gestaen zeer schoone „geschilderde glazen, waarvan de overblijfselen, die hier „en daar nog gevonden werden, tot overtuigende bewijzen „konnen verstrekken, zijnde dezelve beschildert (zoo men „verhaalt) door dezelve twee gebroeders Dirk en Wouter Crabet, die de glazen in de kerk te Gouda hebben „beschildert, zulks dat ze de Goudsche in fraaiheid, „schoonheid en kunst konden evenaren.” „De zuiddeur over de School-straat ingaande, komt bekend was, „dat op een avond in Maart van het jaer „1702, het zeer deerlijk geschapen stond met dit heerlijk „gebouw, daar toen de blixem in het toppunt van den „tooren sloeg, dreigende hetzelve geheel en al te ver blinden, doch de vlam werd nog in tijds gestuit door „de vlugheid eens burgers, die in der ijl komende toe- „loopen, na boven klom, en met zijn nagt-rok denbrand „uitdoofde. Deze kerk, na zoo menige onheilen, ziet men „tans haar hooft volkomen opheffen, „onder de fraaiste en grootste kerken „rekent werden. „bestaande, is zij binnen als een gebouw vertoont, niettegenstaande „het Choor van een buiten gewoone hoogte is, en zig verre boven het gebouw van de kerk verheft, dat „het van verre aan te zien „schijnt te wezen. Of „kruis-kerken gerekent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 134